lördag 11 oktober 2008

Islams familjesyn - en betraktelse

Den första miljö barnet möter när det lämnat moderlivets trygghet och värme är familjen. Barnet behöver familjen för att utveckla sig och kunna börja fungera som en människa i sin egen rätt. Här får barnet grunderna för språk, värderingar, uppförande, vanor och framtida psykisk och social inriktning.

Genom att etablera en familj och ta hand om den på rätt sätt, blir män och kvinnor ansvariga för en institution som är hörnstenen i en harmonisk och framgångsrik social struktur.


Familjen är nödvändig
för att bygga upp ett stabilt samhälle. Den tillkommer genom nikah, det lagliga islamiska äktenskapsförbundet, vilket består i att två personer - en man och en kvinna - uttalar sitt ömsesidiga samtycke inför två vittnen. Detta förbund erbjuder skydd för barnen samt säkrar kvinnan mot att utnyttjas.

Gud har sagt: ”Gud har ock givit er makar av ert eget släkte och av era makar har han givit er barn och barnbarn, samt försett er med goda ting.” (16:72)

Vår profet har sagt om barnen:
”Var kärleksfull mot barnen och visa dem medkänsla. Håll dina löften till dem.”
”Den som inte är vänlig mot barnen och inte hedrar de gamla bland oss tillhör inte vårt samhälle.”
”Välj åt ditt barn ett bra namn, lär det gott uppförande, och grundlägg åt det en bra samhällsställning.”

Om föräldrar har Gud sagt:
”Gud har givit det bestämda budet, att ni inte skall dyrka någon annan än Honom, och väl bemöta era föräldrar, antingen en av dem eller båda hos dig uppnå en hög ålderdom. Säg därför icke ”fy” till dem, och banna dem ej, utan tala vänligt till dem, var ödmjukt eftergivande för dem av innerlig ömhet och säg ’o min Herre! ha medlidande med dem, såsom de (hade med mig) då de uppfostrade mig, när jag var liten’.”

Den är bäst bland er, som är bäst mot sin familj, sade Sändebudet, Guds fred och välsignelser över honom, till sina följeslagare

God anda inom familjen, att islams principer efterlevs och att profetens exempel följs, och att barnen lär sig sin religion bidrar till ett gott uppförande längre fram i livet. Uppriktighet, generositet och medkänsla är dygder som barnet bör bringas att ta till sig.

En bra utbildning leder gärna till en bra samhällsställning. Islam påbjuder utbildning såsom en plikt för både män och kvinnor, vuxna som barn.

Att ge flickor utbildning betonas och rekommenderas av profeten.
"Den som uppfostrar och utbildar två döttrar kommer till Paradiset"
Islams etiska principer gäller både pojkar och flickor.

Kvinnor är inte männens slavar i islam.
Mannen och hustrun har rätten till lika respekt och samarbete från varandra. Gud säger: ”Såväl männen som hustrurna har rättigheter och plikter, lika emot varandra”.